Yugoslavia Commerce ad

Dobro dosli

Mi smo Yugoslavia Commerce ad, privredno drustvo za trgovinu na veliko. Mozete nas posetiti na web stranicami Yugoslavia Caommerce ad, ili nam mozete pisati na E-mail yugoslaviacommerce.ad@sbb.rs.

Naši podaci su:

,,YUGOSLAVIA COMMERCE" a-d.
Preduzece za trgovinu na veliko obucom i odecom
ul. Sarajevska broj 25-31, Beograd, Srbija
Tel/fax:+ 381-11-2688-986
Maticni broj: 07091958 PIB:100286312
Broj.tek.racuna: 205-26547-84 kod Komercijalne banke a.d. Beograd
yugoslaviacommerce.ad@sbb.rs

Objavio Yucom Comments (18)

Odrzana Skupstina drustva

Odrzana redovna sednica Skupstine drustva dana 25.06.2018. godine. Dnevni red i odluke, kao i zapisnike sa sednice možete pogledati na sledećim linkovima:

 • Dokumenta sa sednice - više
 • Zapisnici sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu Skupstine drustva

Redovna sednica Skupstine drustva odrzaće se 25.06.2018. godine. Dnevni red i odluke za sednicu možete pogledati na sledećem linku:

 • Predlozi odluka - više
 • Izvestaj o bitnom dogadjaju yugoslavia commerce - više
 • Obavestenje svim akcionarima yugoslavia commerce - više
 • Odluka o usvajanju dnevnog reda skupstine yugoslavia commerce - više
 • Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora drustva - više
 • Odluka yugoslavia - više
 • Potvrda APR o primljenoj reg prijavi - više
 • Poziv za redovnu godišnju sednicu skupstine drustva Yugoslavia commerce - više
 • Poziv za redovnu sednicu odbora direktora AD yugoslavia commerce - više

objavio yucomComments (9) .

Informator 2018

Objavljen novi ažuriran informator o izdavaocu za 2018:

 • Informator 2018 - više

Odrzana redovna sednica Skupstine drustva

Redovna sednica Skupstine drustva odrzana 23.06.2017. godine. Dnevni red i odluke sa sednice možete pogledati na sledećem linku:

 • Odluke i dnevni red sa sednice - više
 • Zapisnik sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu odbora direktora

Redovna sednica Odbora direktora društva održaće se dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 12 časova, u sedištu društva u Beogradu, ul. Sarajevska 25-31. Dnevni red i materijal za sednicu možete pogledati na sledećem linku:

objavio yucomComments (9) .

Usvojen finansijski izvestaj za 2015. godinu

Odluke o usvajanju finansijskog izvestaja i ostala dokumenta usvojena na sednici:

 • IZJAVA - više
 • IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU - više
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLAN. DIREKTORA - više
 • ODLUKA O IZBORU OVL. REVIZORA - više
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUP. DRUSTVA - više
 • ODLUKA O POKRICU GUBITKA - više
 • ODLUKA O USVAJ REVIZORSKOG IZVESTAJA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU DNEVNOG REDA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVESTAJA - više
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE - više
 • ZAPISNIK - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu

Poziv za redovnu sednica sa sledecim dnevnim redom i dokumentima:

 • poziv za redovnu sednicu - više
 • predlozi odluka u koje akcionari mogu da imaju uvid u sedistu drustva pocev od 25.05.2016. godine ili na sledecem linku - više

objavio yucomComments (9) .

Odrzana redovna sednica

Odrzana je redovan sednica dana 26.06.2015. godine na kojoj su usvojena i objavljena sledeca dokumenta:

 • Izvestaj sa redovne sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Odrzana redovna sednica

Odrzana je redovan sednica dana 12.05.2015. godine na kojoj su usvojena i objavljena sledeca dokumenta:

objavio yucomComments (9) .

godisnji dokument o objavljenim informacijama 2014

Objavljen godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014:

 • Godišnji dokument o objavljenim informacijama - više

objavio yucomComments (9) .

Informator 2014

Objavljen novi ažuriran informator o izdavaocu za 2014:

 • Informator 2014 - više

objavio yucomComments (9) .

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA

Održana redovna sednica 30.06.2014. godine. Dokumenta sa održane sednice možete pruzeti ovde:

 • Odluke i izvestaji sa sednice 1 - više
 • Odluke i izvestaji sa sednice 2 - više
 • Finansijski izvestaj - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za redovnu sednicu

Poziv za redovnu sednicu koja će se održati 16.05.2014. godine. Poziv i dnevni red možete pruzeti ovde:

 • Poziv za redovnu sednicu - više
 • Godisnji izvestaj za 2013 - više
 • Dokumenta za usvajanje - više

objavio yucomComments (9) .

Informator o izdavaocu

Ažuriran informator dana 25.02.2014. godine. Informator možete preuzeti ovde:

 • Informator o izdavaocu - više

objavio yucomComments (9) .

Izvestaj sa vanredne sednice skupstine akcionara

Održana je vanredna sednica skupštine akcionara društva YUGOSLAVIA COMMERCE dana 27.09.2013. godine. Odluke i dokumentaciju možete preuzeti ovde:

 • Odluke i akta - više
 • Zapisnik sa sednice - više

objavio yucomComments (9) .

Poziv za vanrednu sednicu odbora direktora

Saziva se vanredna sednica akcionarskog društva YUGOSLAVIA COMMERCE. Odluke i dokumentaciju možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (9) .

Informator i revizorski izvestaj

Objavljen informator i revizorski izveštaj za 2012. godinu. Informator sa revizorskim izveštajem za 2012 možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (15) .

Objavljen izvestaj o poslovanju za 2012 godinu

Na skupštini 28.06.2012.godine razmatran i usvojen finansijski izveštaj za 2012. godinu. Izveštaj o poslovanju možete preuzeti ovde:

 • Izveštaj sa sednice - više
 • Donete odluke - više.
 • Izveštaj o poslovanju za 2012 - više.
 • Kompletan finansijski izveštaj o poslovanju za 2012 - više.
 • Zapisnika sa sednice - više.

objavio yucomComments (10) .

SAZVANA RADNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sazvana radna skupstina drustva. Radni materijal možete preuzeti ovde:

objavio yucomComments (11) .

INFORMATOR O IZDAVAOCU

Izdat informator o izdavaocu:

 • Informator o izdavaocu - više.

objavio yucomComments (14) .

Usvojen polugodisnji finansijski izvestaj

Usvojen je polugodišnji finansijski izveštaj privrednog društva Yugoslavia Commerce AD:

 • Polugodišnji finansijski izveštaj - više.

objavio yucomComments (12) .

Odrzana skupstina drustva

Dana 29.06.2012.godine u 12 časova u prostorijama Privrednog društva Yugoslavia Commerce AD, Sarajevska br. 25 - 31, održana je skupština sa dnevnim redom objavljenim u Odluci o sazivanju skupštine društva od 07.05.2012.godine. U skladu sa dnevnim redom iz Odluke o sazivanju skupštine društva usvojene su sledeća akta:

 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru predsednika Skupstine drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju izvestaja i misljenja ovlascenog revizora - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru ovlascenog revizora za 2012 godinu - više.
 • Odluka Skupstine drustva o pokricu gubitka - više.
 • Odluka Skupstine drustva o razresenju clanova Upravnog odbora drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju finansijskog izvestaja i izvestaja UO o poslovanju drustva - više.
 • Odluka i poslovnik - više.
 • Odluka Skupstine drustva o izboru clanova Odbora direktora drustva - više.
 • Odluka Skupstine drustva o usvajanju predlozenog dnevnog reda Skupstine drustva - više.
 • Odluka o usklađivanju - više.
 • Odluka za usvajanje statuta - više.
 • OSNIVACKI AKT I STATUT - više.
 • IZVESTAJ 1 - više.
 • IZVESTAJ 2 - više.
 • ZAPISNIK SKUPSTINA 29.06.2012 - više.

Sva prethodna akta možete videti potpisana i overena na sledecim linkovima

 • ZAPISNIK SKUPSTINA 29.06.2012 - vise.
 • Saziv - vise.
 • Odluke - izvestaj - pravilnici - osnivacki akt - statut 1 - vise.
 • Odluke - izvestaj - pravilnici - osnivacki akt - statut 2 - vise.

objavio yucom Comments (21) .

Sazivanje skupstine

Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 07.05.2012.  godine, doneo je odluku o sazivanju skupstine dana 29.06.2012.godine u 12 časova - više.

objavio yucom Comments (18) .

godisnji dokument o objavljenim informacijama

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS “, br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („ Službeni glasnik“, br. 89/2011), A.D. Yugoslavia Commerce, Beograd, objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - više.

objavio yucom Comments (18) .

Godisnji finansijski izvestaj

Mozete pogledati naš finansijski izveštaj na web stranici Agencije za privredne registre ili ga preuzeti sa našeg web sajta - godišnji finansijski izveštaj.

objavio yucom Comments (18) .